Het arbeidsrecht regelt simpel gezegd de rechten en plichten tussen werkgevers en werknemers. Maar simpel is het arbeidsrecht zeker niet. Vanuit de overheid wordt het arbeidsrecht met regelmaat gemoderniseerd en aangepast aan de veranderende omstandigheden. Dat heeft geleid tot complexe wetten en regels. Hierdoor ontstaan vaak arbeidsconflicten. Het is dan ook niet vreemd dat het arbeidsrecht een hot item is onder ondernemers en hun werknemers.

Waar mensen samenwerken, kunnen spanningen ontstaan. Dat kan gebeuren door karakters die botsen. Of door het niet nakomen van afspraken. Of doordat partijen afspraken of regelgeving anders uitleggen of toepassen. Spanningen kunnen leiden tot een arbeidsconflict. Wij onderschatten de impact van zo’n conflict niet! Wij geven je duidelijkheid over jouw rechten en helpen graag om de kwestie op te lossen.

Arbeidsovereenkomsten

Naast wijzigingen in wetgeving en cao’s ontwikkelt de rechtspraak ook steeds verder. Hierdoor is het belangrijk om bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten goed in de gaten te houden wat dit allemaal voor jou als werkgever, maar ook als werknemer, betekent. Ken je de regels van het arbeidsrecht onvoldoende als werkgever, dan kan een foutje in de arbeidsovereenkomst al snel vervelende en dure gevolgen hebben. Is geregeld of de werknemer tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst nevenwerkzaamheden mag verrichten? Of gelden er afspraken als de arbeidsovereenkomst eindigt, zoals een concurrentie- en/of relatiebeding? Zijn er boetes verbonden aan overtredingen van dit soort gevallen? Overal dient rekening mee gehouden te worden. De arbeidsrechtjuristen van facily LAW juristen stellen arbeidsovereenkomsten op die niet alleen voldoen aan wet- en regelgeving en de eventueel geldende cao en de bepalingen daaruit, maar wij houden uiteraard ook rekening met de wensen van de werkgever.

Ontslag en vergoedingen bij ontslag

“Het venijn zit hem in de staart” is een uitdrukking die vaak van toepassing is op een ontslag. Een ontslag kan verschillende redenen hebben, zoals disfunctioneren, een ernstig verstoorde arbeidsverhouding, een reorganisatie of langdurige ziekte. Elke reden vraagt om een andere aanpak. Onze specialisten hebben de kennis en de expertise om jou als werkgever of werknemer te ondersteunen en bij te staan in een ontslagprocedure.

Ligt het initiatief van het ontslag bij de werkgever, dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Dat geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. Of als een werknemer zelf het initiatief neemt als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. Is van dit laatste sprake, dan kan een werknemer de rechter vragen een aanvullende vergoeding toe te kennen: een billijke vergoeding. Deze vergoeding staat los van de transitievergoeding. Een billijke vergoeding wordt alleen in uitzonderlijke gevallen toegewezen.

Vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Vaak is een eerste versie van een vaststellingsovereenkomst een ontslagvoorstel en valt hierover nog wel te onderhandelen. Dat nemen wij voor jou uit handen. Als werkgever en werknemer beiden achter het ontslag staan, kunnen de afspraken hierover worden vastgelegd in een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst geeft beide partijen veel rechtszekerheid. Als een van de partijen zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, dan kan de andere partij nakoming daarvan afdwingen. Een vaststellingsovereenkomst is ook belangrijk voor het recht op een WW-uitkering voor de werknemer.

Ontslag op staande voet
Is er sprake van ontslag op staande voet? Ook dan is het mogelijk een vaststellingsovereenkomst met de werkgever te sluiten. Dit wordt dan gezien als een schikking en de weg naar de rechter wordt overgeslagen. Daarbij behoudt de werknemer het recht op een WW-uitkering. Bij een ontslag op staande voet is wel per direct actie nodig!

Ben je werkgever, dan staan wij jou graag bij met het opstellen van de vaststellingsovereenkomst. Voor jou als werknemer is het belangrijk om nooit zomaar direct een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Laat hem nakijken door een expert. De specialisten van facily LAW juristen kunnen altijd met jou meekijken naar de voorwaarden die in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen. Waar nodig onderhandelen we nog verder over de voorwaarden. Heb je per ongeluk of onder druk wel direct getekend? Wij ondernemen dan snel actie, want je kunt er nog onderuit. Je hebt namelijk het recht om binnen twee weken na het sluiten van een overeenkomst deze te ontbinden, zonder opgaaf van redenen.

Wat kan facily LAW voor jou betekenen?

Complex rechtsgebied

Het arbeidsrecht is, zoals hiervoor al gezegd, een veelomvattend rechtsgebied. Denk hierbij aan collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten, reorganisatie, ontslag, arbeidsongeschiktheid, re-integratie, arbeidsvoorwaarden, pensioen en medezeggenschap. De wet- en regelgeving is steeds aan verandering onderhevig. De ontwikkelingen voor een ondernemer, maar ook voor een werknemer zijn haast niet meer bij te houden. De eisen aan werkgevers en werknemers zijn vaak moeilijk uitlegbaar en zonder jurist bijna niet meer te volgen. Ook de rechtspraak draagt hieraan bij. Vaak zijn uitspraken niet te begrijpen voor zowel werkgevers als werknemers.

Onze arbeidsrechtjuristen

Ons team arbeidsrechtjuristen bij facily LAW juristen werkt al jaren in het arbeidsrecht. Wij zorgen door regelmatige bijscholing dat we op de hoogte blijven van alle actuele rechtspraak en ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Ons team arbeidsrechtjuristen is dan ook expert in het arbeidsrecht. Hierdoor kunnen wij zowel werkgevers als werknemers bijstaan met juridisch advies of met een procedure bij de rechter.

Mediation bij arbeidszaken

Niet elk arbeidsconflict hoeft te eindigen bij een rechter. Bij arbeidszaken wordt steeds vaker mediation ingezet, omdat het een goede manier is om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Daarbij voorkom je de gang naar de rechter en de bijbehorende proceskosten (zoals deurwaarderskosten en griffierecht). Maar nog belangrijker is dat partijen elkaar kunnen vinden in de oplossing die in een gerechtelijke procedure wordt opgelegd. Doordat partijen met hulp van de mediator gezamenlijk toewerken naar een oplossing, hebben partijen ook invloed op de uitkomst. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Lees HIER meer over mediation in arbeidsrechtzaken.

Binnen facily LAW mediation zijn professionele mediators werkzaam waarvan een van de mediators als arbeidsjurist ook de specialistenopleiding arbeidsmediator heeft gevolgd. Daarmee is gegarandeerd dat het proces in een arbeidsmediation in het belang van alle partijen goed doorlopen kan worden.

Wat kunnen wij voor je doen?

Of je nu werkgever of werknemer bent, arbeidsrecht is en blijft een complex rechtsgebied waar je ondersteuning nodig kan hebben om alle regels goed te kunnen toepassen. Je kunt dan ook met alle arbeidsrecht gerelateerde vragen terecht bij de arbeidsrechtspecialisten van facily LAW juristen. Wij kennen het arbeidsrecht van binnen en van buiten en kunnen je dan ook in vrijwel alle gevallen helpen met jouw vraagstuk.