Jullie hebben besloten om uit elkaar te gaan, definitief! Maar hoe nu verder? facily LAW biedt nu ook echtscheidingsmediation aan. Mediation is in het bijzonder van toepassing als je je scheiding wilt regelen zonder extreem hoge kosten, zo min mogelijk stress en binnen een redelijke termijn. Het is een manier om samen afspraken te maken over de scheiding.

Als jullie ervoor kiezen om de echtscheiding via een mediationtraject bij facily LAW te laten verlopen, wordt er veel aandacht besteed aan de emotionele aspecten van de scheiding, maar ook aan de juridische en fiscale aspecten. Partijen worden geholpen om de communicatie op gang te brengen zodat er aan een constructieve oplossing gewerkt kan worden. Het gehele proces wordt hierbij begeleid; van het eerste mediationgesprek tot en met het indienen van het verzoek bij de rechtbank en de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand. Een mediator heeft geen oordeel over de standpunten van partijen, maar is voor beide partijen beschikbaar.

Echtscheidingsconvenant

De afspraken die tijdens de mediation gemaakt worden, worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Denk hierbij aan alle afspraken over de alimentatie, boedelverdeling, eigen woning, verdeling van opgebouwd pensioen e.d. Partijen mogen natuurlijk altijd ook zelf een echtscheidingsconvenant opstellen. Het gevaar bestaat dan echter, dat de afspraken niet duidelijk worden vastgelegd. Onze echtscheidingsmediators zorgen voor een convenant dat helder, toekomstbestendig en juridisch correct is. Tijdens meerdere mediationgesprekken wordt een duidelijk beeld gevormd van de situatie en bij het maken van de afspraken wordt gekeken naar juridische, financiële en fiscale consequenties. Zijn er minderjarige kind(eren) bij betrokken, dan wordt er een ouderschapsplan opgesteld, waar alle afspraken in vermeld worden over hoe partijen hun rol als ouder in de toekomst willen invullen. Het ouderschapsplan wordt onderdeel van het echtscheidingsconvenant.

Welke zaken komen allemaal aan bod bij een echtscheidingsmediation?

Kinderen en ouderschapsplan

Wanneer jullie tot de conclusie komen dat jullie definitief uit elkaar gaan en er zijn minderjarige kind(eren) bij betrokken, dan moet er een ouderschapsplan opgesteld worden. In dit plan zetten de ouders uiteen hoe zij samen voor de kind(eren) blijven zorgen na de scheiding. Het belangrijkste is dat de ouders gezamenlijk verantwoordelijkheid voelen voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kind(eren). Voor én na de scheiding. Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

  • Ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben (met of zonder gezamenlijk gezag).
  • Samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Bij een echtscheiding dienen ook de kind(eren) betrokken te worden over afspraken die over hen gemaakt worden. Denk hierbij o.a. aan de omgangsregeling en co-ouderschap.

Herziening ouderschapsplan

Een ouderschapsplan wordt op een bepaald moment opgesteld. Maar het is eigenlijk een document dat altijd in ontwikkeling is. Mocht na verloop van tijd het ouderschapsplan herzien moeten worden, bijvoorbeeld omdat er bepaalde zaken gewijzigd zijn en er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden omtrent alimentatie, veranderde gezinssituatie, verhuizing van een van de ouders, baanverlies of de ontwikkeling van de kind(eren), dan kan dat ook via facily LAW geregeld worden. Hiervoor is de gang naar de rechter namelijk niet verplicht. Via onze mediators kunnen gezamenlijk andere afspraken gemaakt en vastgelegd worden.

Kinderalimentatie

Nu kinderen niet om een echtscheiding van hun ouders gevraagd hebben, zouden zij ook zo min mogelijk moeten merken van de gevolgen van de scheiding. Niet alleen in relatie tot beide ouders, maar ook financieel. De levensstandaard die zij gewend zijn, mag niet te veel achteruit gaan. Hierbij biedt kinderalimentatie de oplossing. Kinderalimentatie is een bijdrage die de ene ouder aan de andere ouder betaalt na de scheiding. Dit bedrag mag de ontvangende ouder alleen gebruiken voor kosten die te maken hebben met het kind. De ouders blijven samen verantwoordelijk voor de kosten van levensonderhoud en studie van hun kind(eren) tot zij de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben. Als er met betrekking tot de kinderalimentatie niets vastgelegd wordt in het ouderschapsplan, zal de rechter de hoogte ervan vaststellen. Het berekenen van kinderalimentatie is maatwerk en kan het beste door onze specialisten op dit gebied uitgevoerd worden.

Partneralimentatie

Als je als ex-partner weinig of geen eigen inkomsten hebt dan kom je mogelijk in aanmerking voor partneralimentatie. In de wet staat namelijk dat ex-echtgenoten een onderhoudsverplichting hebben tegenover elkaar. Deze wettelijke onderhoudsverplichting is alleen van toepassing bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Voor samenwoners geldt deze wettelijke onderhoudsplicht niet (tenzij dit in het samenlevingscontract is opgenomen). De duur van partneralimentatie ligt vooral aan het jaar waarin die is afgesproken met de ex-partner.

Onze echtscheidingsmediators bieden graag hulp bij het bepalen en vastleggen van partneralimentatie. Het berekenen van de behoefte, draagkracht en de juiste alimentatie is vrij ingewikkeld. Het zijn berekeningen waarin de bruto inkomensbestanddelen en kosten worden verwerkt. Een foutieve berekening kan grote financiële consequenties hebben. Bij het berekenen van de partneralimentatie wordt ook naar de specifieke situatie gekeken van partijen.

Huisvesting

Een belangrijke, maar vaak lastige vraag is hoe het na de scheiding gaat met de eigen woning. Elke situatie is weer anders. Een echtscheiding heeft namelijk veel financiële en belastingtechnische gevolgen, ook voor de afgesloten hypotheek. Van belang is of partijen gezamenlijk eigenaar van de woning zijn, of dat één van partijen dat is. Kort gezegd zijn er maar drie opties met betrekking tot de eigen woning, in geval van gezamenlijk eigendom:

  • Eén van partijen neemt de woning over,
  • Het koophuis blijft gezamenlijk eigendom,
  • De woning wordt verkocht.

Natuurlijk is het van vele factoren afhankelijk voor welke optie gekozen wordt. Onze echtscheidingsmediators bieden hierbij hulp.

Bij een huurhuis is van belang te weten op wiens naam het huurcontract staat. Ook bij de wensen en keuzes die er zijn met betrekking tot een huurhuis bieden onze echtscheidingsmediators hulp.

Belasting en financiën

Bij een echtscheiding zal het vermogen verdeeld moeten worden. Hoe deze verdeling eruit ziet, hangt af van de samenlevingsvorm. Zijn partijen bijvoorbeeld gehuwd in algehele gemeenschap van goederen, of is er een beperkte gemeenschap van goederen? Is er sprake van huwelijkse voorwaarden? Per geval dient bekeken te worden wat er gebeurt met bezittingen en schulden. Omdat scheiden een emotionele en onrustige periode is, is het fijn om hulp te vragen van onze echtscheidingsspecialisten. Dat brengt een stuk rust en de mogelijkheden voor de toekomst kunnen met onze hulp in kaart worden gebracht. Denk hierbij ook aan opgebouwde pensioenrechten en regelgeving rond de verdeling, het fiscaal partnerschap, de eigen woning, levensverzekeringen de fiscale gevolgen. Het zijn lastige keuzes die gemaakt moeten worden, en ze zijn mogelijk in de toekomst ook nog voelbaar.

Onze specialisten maken samen met partijen een (stappen)plan op basis van de behoeften en wensen die er zijn. Op deze manier krijgen partijen overzicht en inzicht in de persoonlijke financiële situatie, waardoor de juiste keuzes gemaakt kunnen worden. Een financieel specialist kan behulpzaam zijn bij de verdeling van het vermogen en de fiscale consequenties. De afspraken die partijen uiteindelijk maken, worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

Onze echtscheidingsmediators adviseren niet met betrekking tot fiscale issues die komen kijken bij een echtscheiding. Zij vervullen een signalerende functie en verwijzen partijen door naar een (fiscaal) adviseur. Deze is te vinden binnen de specialismen van facily LAW. Door onze brede kennis kunnen wij binnen facily LAW ondersteuning bieden op notarieel, juridisch en fiscaal gebied. Het voordeel hiervan is dat partijen in deze moeilijke periode zo goed mogelijk ontzorgd worden.

Jullie echtscheiding van A tot Z geregeld bij facily LAW

Onze echtscheidingsmediators bieden van A tot Z de begeleiding van een echtscheiding. Na ondertekening van het echtscheidingsconvenant, wordt het convenant tezamen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank door de bij facily LAW aangesloten advocaten. De echtscheiding moet namelijk aangevraagd worden bij de rechtbank en hiervoor is een advocaat verplicht. Partijen hoeven zelf overigens niet naar de rechtbank. De rechter doet uitspraak middels een echtscheidingsbeschikking. De echtscheidingsbeschikking moet binnen zes maanden ingeschreven zijn in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is gesloten. Na inschrijving bij de gemeente zijn partijen voor de wet gescheiden. De datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking is van belang voor bijvoorbeeld partneralimentatie, pensioen of een ander huwelijk. Bij facily LAW verzorgen wij het gehele proces voor jullie.

Kosten

Tijdens het intakegesprek krijgt de echtscheidingsmediator een beeld van de situatie. De kosten zijn afhankelijk van hoeveel werk elke echtscheiding met zich meebrengt. Is er bijvoorbeeld sprake van een eigen woning en zijn er minderjarige kind(eren) bij betrokken, dan is de situatie anders dan bij een stel zonder minderjarige kind(eren). In het intakegesprek wordt gezamenlijk het pakket en de behoefte aan dienstverlening vanuit facily LAW bepaald. De echtscheidingsmediator kan dan een inschatting geven van de duur van het mediationtraject en de bijbehorende kosten.

Willen jullie meer informatie over echtscheidingsmediaton ontvangen, of willen jullie een traject in gang zetten? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over mediaton in het algemeen vind je HIER.