Veelgestelde corona vragen

De wereld is in de ban van het corona virus. We weten niet wat en hoe lang het duurt. Daarom heeft de Nederlandse overheid steunmaatregelen aangekondigd.

Iedereen loopt met heel veel vragen wat te doen in deze moeilijke tijden. Op deze pagina proberen wij je zo veel als mogelijk antwoorden te geven. Als je na het lezen van deze vragen en antwoorden nog meer informatie wenst, neem contact met ons op.

Zijn er nog webinars te volgen voor informatie?

Op dit moment is er nog geen vervolg webinar gepland.
Als er actuele informatie is brengen wij u uiteraard op de hoogte!

Het is mogelijk om, tijdens de Corona crisis, aan collega bedrijven personeel uit te lenen. Waar moet u op letten?

Het uitlenen van personeel tijdens de Corona crisis vindt plaats bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk. Hierbij geldt wel dat het loonvoorschrift, zoals bedoeld in de WAADI, van kracht blijft. Tevens dien je in de Kamer van Koophandel de registratie te maken dat je personeel uitleent. Omdat dit nogal specifieke vereisten zijn en er nog meer spelregels gelden, raden we je aan altijd met ons contact op te nemen om de voor- en tegens te bespreken.

Kan ik hulp krijgen bij aanvraag van de NOW-regeling?

Ja, dat kan. Neem contact met ons op voor hulp.

Voor meer informatie verwijzen wij jullie naar ons nieuwsbericht over dit onderwerp.

 

Wat houdt de NOW in?

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies van 20% of meer tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Ook uitzendbureaus kunnen voor de bij hen in dienst zijnde uitzendkrachten een beroep op de regeling doen.  De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden

De NOW is live gegaan op maandag 6 april. De periode waarover je als ondernemer tegemoetkoming kan krijgen, hangt niet van deze datum af. Je kunt een tegemoetkoming krijgen voor een periode van 3 maanden. Die periode kan ingaan op 1 maart 2020, 1 april 2020 of 1 mei 2020.

Wanneer kan ik een aanvraag NOW indienen?

Per 6 april 2020 is de regeling online beschikbaar (waar nodig met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020) en (voorlopig) tot en met 31 mei 2020. Daarna zou er verlenging kunnen komen, maar wellicht onder andere voorwaarden.

 

 

Waar en hoe vraag ik de NOW aan?

Het UWV voert de NOW regeling uit.

Je kunt via de website van het UWV de aanvraag indienen: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/now-aanvragen.

Je kunt je boekhouder, accountant of jurist eventueel vragen je hierbij te helpen.

Wat is de peildatum voor de uitvoering van NOW?

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling van minimaal 20%.
De omzetperiode kan gerekend worden vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 en dan gedurende 3 maanden. Het is dus mogelijk om de periode van 3 maanden die onder de eerste NOW regeling gaat vallen, in te zetten op het optimale moment, waarbij het omzetverlies gemiddeld het hoogst is.

De periode waarmee het omzetverlies wordt vergeleken is heden (23 april 2020) bepaald op de totale omzet over 2019 gedeeld door 4. Over de bruikbaarheid/redelijkheid van deze berekeningswijze wordt stevig debat gevoerd op dit moment. Mocht er een gewijzigd standpunt worden ingenomen en een nieuwe referentieberekening worden overeengekomen, dan berichten wij dat direct op deze website.

Hoe werkt het bepalen van omzetverlies?

Je kunt een omzetdaling opgeven in een aangesloten meetperiode van 3 maanden die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld van 1 april t/m 30 juni). Mocht je onderneming bestaan uit verschillende bedrijven, dan gaat het hier om de totaaltelling op concern niveau.
De omzet in deze periode van 3 maanden wordt vergeleken met een referentieperiode: de omzet van januari tot en met december 2019 gedeeld door 4.

Ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden hanteren een andere berekening van de omzetdaling. Is je onderneming na 1 maart 2020 gestart? Dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op de NOW.

Achteraf worden opgaven en aanvragen gecontroleerd door de Belastingdienst.

Een ondernemer kan in beginsel een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde voor uitkering is dat er geen personeel ontslagen mag worden tijdens de subsidieperiode.
De aanvraag geldt voor 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (mogelijk onder andere voorwaarden).

Bij 100% vervallen omzet, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever.
Bij 50% vervallen omzet, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van de werkgever.
Bij 25% vervallen omzet, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Het UWV heeft bij de Belastingdienst inzage in het totale SV loon van je onderneming. Dat is de basis van de berekening.  Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.

Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht.
Hierin wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belasting.
Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebbend op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten.
Ontvang je andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-hoe-werkt-het

Als werk gedeeltelijk vervalt, vraagt de ondernemer dan alleen voor dat percentage de NOW aan?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is (afhankelijk van de terugval in omzet) maximaal 90% van de loonsom. Hoe groter de terugval in omzet, hoe hoger de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld:
indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom;
indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom;
indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Wat als er in het omzetverlies iets veranderd?

Als werkgever geef je bij de aanvraag je verwachte omzetdaling op. Als het UWV positief oordeelt, keert het een voorschot van 80% uit, verspreid over 3 termijnen. Het eerste deel wordt uitbetaald binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dien je vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. In die eindafrekening worden wijzigingen in de situatie tijdens het van kracht zijn van de NOW regeling verwerkt.

Achteraf wordt dus vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Hoe weet het UWV hoeveel er uitgekeerd moet worden?

Het UWV heeft bij de Belastingdienst inzage in het totale SV loon van uw onderneming. Dat is de basis van de berekening.  Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist. Wanneer dit precies van toepassing is, moet nog worden bepaald.

Ben ik verplicht tot 100% van het salaris uit te betalen?

Ja, dat moet om in aanmerking te komen voor de NOW. Overigens geldt dit altijd (100% doorbetaling) als er sprake is van een situatie die de medewerker niet aan te rekenen is. Het normale arbeidsrecht blijft immers gewoon van toepassing.

Zijn er formats voor aanvraag uitstel betaling belasting?

Ja, die zijn beschikbaar en kunnen op aanvraag bij ons verkregen worden.

Voor welke belastingen kan ik uitstel van betaling vragen?

Er kan uitstel van belastingbetaling aangevraagd worden voor 3 maanden. Deze regeling  geldt vooralsnog tot 19 juni 2020.  Voor kleine ondernemers kan een langere uitstelperiode worden aangevraagd dan 3 maanden en wordt tijdelijk meer vrijgegeven op g-rekeningen zodat de bouw- en uitzendbranche geholpen wordt. Uitstel van belastingbetaling kan aangevraagd worden voor:

 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • omzetbelasting
 • loonbelasting
 • kansspelbelasting
 • accijns
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • assurantiebelasting
 • verhuurderheffing
 • energiebelasting en andere milieubelastingen
 • vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland

 

Meer informatie lees je op :  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Wat wordt er geregeld voor ZZP’ers?

Er is een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers (waaronder ZZP’ers) te ondersteunen. Die regeling zal worden uitgevoerd door de gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, een aanvullend inkomen krijgen tot het sociaal minimum. Deze regeling valt onder de bijzondere bijstand. Dit aanvullend inkomen hoeft niet te worden terugbetaald. Daarbij is er bij deze tijdelijke bijstandsregeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Er bestaat een aantal regelingen voor ZZP’ers:
a.   Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).  Zie voor toelichting de separate vraag en antwoord over Tozo.
b.  TOGS: Tegemoetkoming van éénmalig € 4.000,- voor specifieke ondernemers. Zie voor
toelichting de separate vraag en antwoord over TOGS.
c.   Verruiming borgstelling MKB kredieten (BMKB-C). Met deze regeling kun je bij je eigen bank afspraken maken waardoor je eenvoudiger en sneller een krediet kunt afsluiten of een bestaande
financiering kunt uitbreiden. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Meer informatie lees je op:
https://www.kvk.nl/corona/bmkb-c–borgstelling-mkb-kredieten-verruimd/
d.  Belastingmaatregelen voor ondernemers waaronder betalingsuitstel en lagere rente.
e.  Uitstel van aflossing op leningen bij banken.

Wat is Tozo en voor wie? Hoe kan ik dat aanvragen?

Deze regeling is ontwikkeld om zelfstandigen gedurende 3 maanden te ondersteunen bij hun inkomen zodat ze in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien. Met de Tozo regeling kun je maximaal € 1.500,- netto per maand ontvangen. De Tozo regeling is gebaseerd op bijzondere bijstand (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen, Bbz).

Aanvragen voor deze bijzondere bijstand worden door de Tozo regeling sneller afgehandeld en verstrekt. Aanvragen gaan via de woongemeente. Het digitale formulier is op de website van je gemeente in te vullen

De bijzondere bijstand hoeft niet terugbetaald te worden.

Er zijn specifieke voorwaarden verbonden aan het verstrekken van deze bijstand.

Kijk voor meer informatie op de website https://www.kvk.nl/corona/tozo-inkomensondersteuning-en-leningen/

Wat is TOGS en voor wie? Hoe kan ik dat aanvragen?

Deze tegemoetkoming van € 4.000 euro is bestemd voor ondernemingen in sectoren die het meest geraakt worden door kabinetsmaatregelen rond het coronavirus.

De tegemoetkoming is bedoeld voor die mkb-bedrijven (met en zonder personeel) die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes. De tegemoetkoming wordt verstrekt per onderneming, niet per vestiging.

Om aanspraak te maken op deze regeling moest je op 15 maart 2020 met een van de benoemde SBI-codes als hoofdactiviteit vermeld staan in het KvK Handelsregister.

 

Via onderstaande link kun je lezen of jouw bedrijf valt binnen de bestemde sectoren: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes

Mijn opdrachtgever beroept zich op overmacht. Klopt dat?

Overmacht is aanwezig als
a.  de toegezegde prestatie niet wordt geleverd, maar
b.  degene die moet presteren daar geen schuld aan heeft, en
c.  het uitblijven van de prestatie op grond van de wet, de overeenkomst en de algemeen in Nederland levende opvattingen, niet voor zijn rekening en risico komt.

Bij overmacht gaat het vrijwel altijd om situaties die degene die moet presteren, niet kan beïnvloeden. Denk hierbij aan de door de overheid opgelegde sluiting van restaurants etc., waardoor de restauranthouder geen inkomsten meer kan genereren en zijn huur mogelijk niet meer kan betalen en de leveranciers van zijn producten moet afbellen.

Bij overmacht luistert het nauw. Als bijvoorbeeld wordt gedacht aan sluiting van de rechtbanken voor publiek, sluit die sluiting niet uit dat de gebouwen nog steeds moeten worden schoongemaakt. De schoonmaker kan ook nog steeds fysiek het gebouw in; dat gebouw staat er immers nog. In dat geval kan de rechtspraak vanwege de sluiting niet de overmacht-kaart trekken. Van belang is om te kijken wat het contract over dergelijke situaties zegt. Staart u zich dan niet blind op de term ‘Corona’ maar kijk over de overmachtbepaling iets regelt over epidemie, ziekte of overheidsingrijpen in het algemeen. Indien het contract niets zegt, is een snelle toetst of de maatregelen vrijwillig zijn getroffen, danwel het gevolg van een maatregel van overheidswege.

Indien sprake is van overmacht, kan de overeenkomst worden ontbonden, maar is schadevergoeding uit den boze.

Geen overmacht? En dan?

Als wordt vastgesteld dat je contractpartner zich niet op overmacht kan beroepen, moet hij in principe de overeenkomst nakomen. Doet hij dat niet, is hij schadeplichtig en mag je bijvoorbeeld winstderving en doorlopende kosten vorderen.  Echter, het is de vraag of dit juridische gelijk je ook commercieel gaat helpen.  Wij schatten in dat de Corona crisis namelijk op een gegeven moment eindigt en dan zal een eventueel halsstarrige houding je niet in dank worden afgenomen. Bedenk dus goed of het ‘juridische korte termijn succes’ opweegt tegen de ‘commerciële lange termijn gevolgen’.

Mijn leverancier of afnemer geeft aan de overeenkomst niet na te kunnen komen. Wat nu?

Eerst moet worden nagegaan of de niet-nakoming komt doordat de overheid maatregelen afkondigt of dat het een eigen beslissing betreft.
Als de overheid bepaalde activiteiten verbiedt (zoals evenementen met meer dan 100 aanwezigen, of zoals geldt per 24 maart 2020, álle evenementen en samenkomsten) of bepaalde maatregelen beveelt (zoals integrale sluiting van horeca, sportclubs en andere vrije tijdsbestedingen) is overmacht een gegeven en kan nakoming of schadevergoeding niet verlangd worden.
Als de sluiting een eigen initiatief is, kan de overmacht-kaart in principe niet worden getrokken. Dit is een zuiver juridisch oordeel: uitdrukkelijk geen moreel oordeel.

Is er sprake van 2 weken eigen risico?

Dit was een hardnekkig gerucht onder de WtV regeling. Nu is onder de NOW regeling bepaald dat alle aanvragen worden behandeld voor omzetdalingen na 1 maart 2020. Omzetdalingen voor die datum tellen dus niet mee.

Wat is de positie van de werknemer?

De werkgever is het niet toegestaan,  als gebruik wordt gemaakt van de NOW regeling, ontslag aan te vragen voor medewerkers op grond van bedrijfseconomische redenen. De werknemers ontvangen tijdens de periode waarin de NOW regeling van kracht is hun volledige salaris. De werknemer hoeft geen aanspraak te doen op de WW, dus er worden dan ook geen WW-rechten opgesoupeerd.

Als een gezinslid ziek is, moet het hele gezin thuis blijven. Is de medewerker dan ziek?

Als de medewerker niet zelf ziek is, maar een gezinslid wél, dan blijft de medewerker thuis op grond van een regel die buiten de invloedsfeer van de medewerker ligt. Het beschikbaar zijn van de NOW regeling moet leiden tot loonbetaling.

Een medewerker is ziek, maar het project stopt ook. NOW of ziektewet van toepassing?

Ziek zijn wil niet zeggen dat je ook arbeidsongeschikt bent. Deze regel gold al en blijft ook onder crisis gelden.  Het is dus noodzakelijk goed met de medewerker in gesprek te gaan of deze daadwerkelijk arbeidsongeschikt is. Als een medewerker ziek is en dus ook arbeidsongeschikt, moet er loon doorbetaald worden.

Als een medewerker naar huis wordt gestuurd door de opdrachtgever (of werkgever) dan is de medewerker niet per definitie ziek, maar kan hij door de maatregel geen werk uitvoeren.  Als hierdoor omzet wordt misgelopen en men voldoet aan de regels van het NOW, dan vallen deze uren daar ook onder.

 

Een tijdelijk contract loopt af tijdens NOW periode. Kan ik verlengen?

Ja, dat kan. Als je in die periode besluit de tijdelijke medewerker een verlenging van het contract aan te bieden, dan kan dat.

Let wel op dat je in het geval je het contract niet wenst te verlengen, tijdig de schriftelijke mededeling doet aan de medewerker. De termijn van 1 maand aanzegging blijft immers bestaan.

Moeten vakantiedagen opgenomen worden in de periode waarin sprake is van een NOW subsidie?

Vakantiedagen die al ingepland stonden (en aangevraagd werden vóórdat er sprake was van de Coronacrisis) moeten opgenomen worden in de periode waarin ze vooraf waren gepland. Wij raden wel aan met de medewerker de dialoog hierover aan te gaan. Op dit moment (23 april 2020) wordt over de rechtvaardigheid hiervan gedebatteerd. Mogelijk komt er een gewijzigd standpunt/zienswijze. Anderzijds worden werkgevers niet blij van het vooruitzicht als bijvoorbeeld de meerderheid van de werknemers in Q4 alle vakantiedagen wil opnemen. Dialoog blijft de sleutel.

Een werkgever kan medewerkers niet verplichten om ongeplande vakantiedagen op te nemen tijdens de duur van de NOW.

Tijd-voor-tijd uren (opgebouwd op basis van meerwerk/overwerk) kunnen wel gevraagd worden op te nemen.

Is er sprake van pensioenopbouw als de NOW regeling van toepassing is?

Pensioenopbouw gaat gewoon door, omdat pensioen wordt opgebouwd over het loon en het loon moet voor de volle 100% worden doorbetaald.