Veelgestelde corona vragen

De wereld is in de ban van het corona virus. We weten niet wat en hoe lang het duurt. Daarom heeft de Nederlandse overheid steunmaatregelen aangekondigd.

Iedereen loopt met heel veel vragen wat te doen in deze moeilijke tijden. Op deze pagina proberen wij u zo veel als mogelijk antwoorden te geven. Als u na het lezen van deze vragen en antwoorden nog meer informatie wenst, neem met ons contact op.

Kan de NOW-regeling worden aangevraagd?

Ja, de NOW-regeling is nu bekend gemaakt en kan vanaf 6 april a.s. worden aangevraagd. Voor meer informatie verwijzen wij jullie naar ons nieuwsbericht over dit onderwerp.

Wij zullen met de bedrijven die ons hebben gevraagd om begeleiding bij de aanvraag, na een test van de aanvraagprocedure, contact opnemen.

Zijn er nog webinars te volgen voor informatie?

Die zijn er zeker nog! Op donderdag 26 maart 2020 houden wij in samenwerking met onze partner First Mate een webinar over de gevolgen van de coronacrisis. Wil je hieraan meedoen, zend dan een mail naar info@facilyLAW.com

Ik wil Werktijdverkorting (WtV) aanvragen. Hoe doe ik dat?

Werktijdverkorting kan niet meer worden aangevraagd: Daarvoor in de plaats is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) gekomen. Op dit moment worden de voorwaarden en aanvraagprocedure verder uitgewerkt. Hou onze mailings in de gaten voor meer informatie.

Voor klanten die al kenbaar hebben gemaakt de aanvraag via ons te laten verlopen, zullen wij berichten als wij meer informatie hebben.

Waarom is de regeling Werktijdverkorting gestopt?

Jaren geleden heeft de overheid deeltijd-WW, beter bekend als de WtV, ingevoerd. Oorspronkelijk is deze regeling ontworpen om zo’n 200 bedrijven in tijd van nood te ondersteunen.

Sinds het coronavirus zijn intreden deed, zijn er zo’n 78.000 aanvragen voor de WtV ingediend. Deze aantallen van aanvragen, zo heeft het ministerie al aangegeven, kunnen de ambtenaren niet binnen een wenselijke termijn afwikkelen. Daarnaast waren er te veel onduidelijkheden over wel of geen vergunning krijgen. Wel was duidelijk dat er geen loondoorbetalingsverplichting bestond, waardoor de medewerker minder inkomen zou gaan krijgen. Natuurlijk waren er werkgevers die er zelf voor kozen om 100% loon te betalen.

Het kabinet is zich ervan doordrongen dat “bijzondere tijden bijzondere maatregelen eisen” nodig maken. Om die reden heeft het kabinet besloten maandelijks miljarden in de economie te pompen. De overheidsbegroting kan deze injecties lijden en waar nodig zal het kabinet de staatsschuld laten oplopen.

Dit alles heeft geleid tot het noodpakket banen en economie, waarvan het (tijdelijke) Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, kort “NOW”, onderdeel is. In deze nieuwsflash zullen wij op eenvoudige wijze weergeven wat deze maatregel NOW inhoudt en hoe jullie hiervan gebruik kunnen maken.

 

Wat houdt de NOW in?

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is de vervanger van de WtV. Deze regeling moet op dit moment (per 18 maart 2020) nog verder uitgewerkt worden maar nu zijn de volgende hoofdlijnen bekend:
* Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
* Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de totale loonsom van 90% en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen van 80%. Volgens informatie van het ministerie van SZW gaat het bij de loonsom om zowel vaste werknemers als werknemers met een flexibel contract (waaronder ook oproepkrachten). Ook uitzendbureaus kunnen voor de bij hen in dienst zijnde uitzendkrachten een beroep op de regeling doen.
* Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
* De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Waar en hoe vraag ik de NOW aan?

Het UWV zal de regeling van de NOW gaan uitvoeren. Hiervoor moet het UWV het proces intern nog gaan opzetten, maar zal ook het UWV in samenwerking met het ministerie van SZW de regeling nog in detail moeten uitwerken. Deze informatie is nu (20 maart 2020) nog niet bekend.

Wanneer kan ik een aanvraag NOW indienen?

Het UWV zal de regeling van de NOW gaan uitvoeren. Hiervoor moet het UWV het proces intern nog gaan opzetten, maar zal ook het UWV in samenwerking met het ministerie van SZW de regeling nog in detail moeten uitwerken. Deze informatie is nu (20 maart 2020) nog niet bekend.

 

Wat is de peildatum voor de uitvoering van NOW?

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling van minimaal 20%  vanaf 1 maart 2020.

Als werk gedeeltelijk vervalt, vraagt de ondernemer dan alleen voor dat percentage de NOW aan?

Deze vraagt leeft veel onder werkgevers maar is in het kader van de NOW regeling niet meer relevant. Onder de WtV werd gekeken naar vermindering van het aantal arbeidsuren, maar onder de NOW wordt gekeken naar omzetverlies.

Wat als er enkele opdrachtgevers stoppen, maar niet allemaal?

U berekent het totale percentage (over alle opdrachtgevers en eventueel al uw BV’s) van verminderde omzet. Op dat percentage is de NOW van toepassing.

Wat als er in het omzetverlies iets veranderd?

U vraagt NOW aan voor het actuele omzetverlies. Als het omzetverlies stijgt zult u waarschijnlijk dit kunnen aangeven bij het UWV. Echter, hoe dit precies in het z’n werk gaat en onder welke voorwaarden, is op dit moment (20 maart 2020) nog onduidelijk.

Wat wordt de hoogte van de uitkering?

Er is bepaald dat geredeneerd wordt vanuit 20% omzetverlies (of meer). Omzet is een financiële variabele die door een accountant achteraf kan worden gecontroleerd.
Een ondernemer kan in beginsel een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde voor uitkering is dat er geen personeel ontslagen mag worden tijdens de subsidieperiode.
De aanvraag geldt voor 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (mogelijk onder andere voorwaarden).
Bij 100% vervallen omzet, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever.
Bij 50% vervallen omzet, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van de werkgever.
Bij 25% vervallen omzet, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Overigens geldt hierbij wel, dat de werkgever verplicht is 100% loon te betalen.

Hoe weet het UWV hoeveel er uitgekeerd moet worden?

Het UWV heeft bij de Belastingdienst inzage in het totale SV loon van uw onderneming. Dat is de basis van de berekening.  Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist. Wanneer dit precies van toepassing is, moet nog worden bepaald. Op dit moment (20 maart 2020) is nog onduidelijk hoe en welke informatie de werkgever zal moeten aanleveren. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we dit hier publiceren.

Ben ik verplicht tot 100% van het salaris uit te betalen?

Ja, dat moet om in aanmerking te komen voor de NOW. Overigens geldt dit altijd (100% doorbetaling) als er sprake is van een situatie die de medewerker niet aan te rekenen is. Het normale arbeidsrecht blijft immers gewoon van toepassing.

Is er sprake van 2 weken eigen risico?

Dit was een hardnekkig gerucht onder de WtV regeling. Nu is onder de NOW regeling bepaald dat alle aanvragen worden behandeld voor omzetdalingen na 1 maart 2020. Omzetdalingen voor die datum tellen dus niet mee.

Wat is de positie van de werknemer?

De werkgever is het niet toegestaan,  als gebruik wordt gemaakt van de NOW regeling, ontslag aan te vragen voor medewerkers op grond van bedrijfseconomische redenen. De werknemers ontvangen tijdens de periode waarin de NOW regeling van kracht is hun volledige salaris. De werknemer hoeft geen aanspraak te doen op de WW, dus er worden dan ook geen WW-rechten opgesoupeerd.

Als een gezinslid ziek is, moet het hele gezin thuis blijven. Is de medewerker dan ziek?

Als de medewerker niet zelf ziek is, maar een gezinslid wél, dan blijft de medewerker thuis op grond van een regel die buiten de invloedsfeer van de medewerker ligt. Het beschikbaar zijn van de NOW regeling moet leiden tot loonbetaling.

Een medewerker is ziek, maar het project stopt ook. NOW of ziektewet van toepassing?

Ziek zijn wil niet zeggen dat je ook arbeidsongeschikt bent. Deze regel gold al en blijft ook onder crisis gelden.  Het is dus noodzakelijk goed met de medewerker in gesprek te gaan of deze daadwerkelijk arbeidsongeschikt is. Als een medewerker ziek is en dus ook arbeidsongeschikt, moet er loon doorbetaald worden.

Als een medewerker naar huis wordt gestuurd door de opdrachtgever (of werkgever) dan is de medewerker niet per definitie ziek, maar kan hij door de maatregel geen werk uitvoeren.  Als hierdoor omzet wordt misgelopen en men voldoet aan de regels van het NOW, dan vallen deze uren daar ook onder.

 

Tijdelijk contract loopt af tijdens NOW periode. Kan ik verlengen?

Ja, dat kan. Als u in die periode besluit de tijdelijke medewerker een verlenging van het contract aan te bieden, dan kan dat.

Let wel op dat u in het geval u het contract niet wenst te verlengen, tijdig de schriftelijke mededeling doet aan de medewerker. De termijn van 1 maand aanzegging blijft immers bestaan.

Moeten vakantiedagen opgenomen worden in de periode waarin sprake is van een NOW subsidie?

Vakantiedagen die al ingepland stonden (en aangevraagd werden vóórdat er sprake was van de Coronacrisis) moeten opgenomen worden in de periode waarin ze vooraf waren gepland. Wij raden wel aan met de medewerker de dialoog hierover te houden.

Een werkgever kan medewerkers niet verplichten om ongeplande vakantiedagen op te nemen tijdens de duur van de NOW.

Tijd-voor-tijd uren (opgebouwd op basis van meerwerk/overwerk) kunnen wel gevraagd worden op te nemen.

Is er sprake van pensioenopbouw als de NOW regeling van toepassing is?

Pensioenopbouw gaat gewoon door, omdat pensioen wordt opgebouwd over het loon en het loon moet voor de volle 100% worden doorbetaald.

Wat wordt er geregeld voor ZZP’ers?

Er komt een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers (waaronder ZZP’ers) te ondersteunen. Die regeling zal worden uitgevoerd door de gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, een aanvullend inkomen krijgen tot het sociaal minimum. Dit aanvullend inkomen hoeft niet te worden terugbetaald. Daarbij is er bij deze tijdelijke bijstandsregeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Tot slot zal het ook mogelijk worden om een lening voor bedrijfskapitaal  aan te vragen tegen een verlaagd rentepercentage.

UPDATE 21 maart 2020: er zijn inmiddels gemeenten die het loket hebben geopend waar ZZP-ers en MKB-ers kunnen aankloppen voor een voorschot ondanks dat de regeling nog niet is uitgewerkt. Meld je dan ook snel aan!

Zijn er formats voor aanvraag uitstel betaling belasting?

Ja, die zij gemaakt en kunnen op aanvraag bij ons verkregen worden.

Mijn leverancier of afnemer geeft aan de overeenkomst niet na te kunnen komen. Wat nu?

Eerst moet worden nagegaan of de niet-nakoming komt doordat de overheid maatregelen afkondigt of dat het een eigen beslissing betreft.
Als de overheid bepaalde activiteiten verbiedt (zoals evenementen met meer dan 100 aanwezigen, of zoals geldt per 24 maart 2020, álle evenementen en samenkomsten) of bepaalde maatregelen beveelt (zoals integrale sluiting van horeca, sportclubs en andere vrije tijdsbestedingen) is overmacht een gegeven en kan nakoming of schadevergoeding niet verlangd worden.
Als de sluiting een eigen initiatief is, kan de overmacht-kaart in principe niet worden getrokken. Dit is een zuiver juridisch oordeel: uitdrukkelijk geen moreel oordeel.

Overmacht: hoe zat het ook al weer?

Overmacht is aanwezig als
a.  de toegezegde prestatie niet wordt geleverd, maar
b.  degene die moet presteren daar geen schuld aan heeft, en
c.  het uitblijven van de prestatie op grond van de wet, de overeenkomst en de algemeen in Nederland levende opvattingen, niet voor zijn rekening en risico komt.

Bij overmacht gaat het vrijwel altijd om situaties die degene die moet presteren, niet kan beïnvloeden. Denk hierbij aan de door de overheid opgelegde sluiting van restaurants etc., waardoor de restauranthouder geen inkomsten meer kan genereren en zijn huur mogelijk niet meer kan betalen en de leveranciers van zijn producten moet afbellen.

Bij overmacht luistert het nauw. Als bijvoorbeeld wordt gedacht aan sluiting van de rechtbanken voor publiek, sluit die sluiting niet uit dat de gebouwen nog steeds moeten worden schoongemaakt. De schoonmaker kan ook nog steeds fysiek het gebouw in; dat gebouw staat er immers nog. In dat geval kan de rechtspraak vanwege de sluiting niet de overmacht-kaart trekken. Van belang is om te kijken wat het contract over dergelijke situaties zegt. Staart u zich dan niet blind op de term ‘Corona’ maar kijk over de overmachtbepaling iets regelt over epidemie, ziekte of overheidsingrijpen in het algemeen. Indien het contract niets zegt, is een snelle toetst of de maatregelen vrijwillig zijn getroffen, danwel het gevolg van een maatregel van overheidswege.

Indien sprake is van overmacht, kan de overeenkomst worden ontbonden, maar is schadevergoeding uit den boze.

Geen overmacht? En dan?

Als nu wordt vastgesteld dat uw contractspartner zich niet op overmacht kan beroepen, moet hij in principe de overeenkomst nakomen. Doet hij dat niet, is hij schadeplichtig en mag u bijvoorbeeld winstderving en doorlopende kosten vorderen.  Echter, het is de vraag of dit juridische gelijk u ook commerciëel gaat helpen.  Wij schatten in dat de Coronacrisis namelijk op een gegeven moment eindigt en dan zal een eventueel halsstarrige houding u niet in dank worden afgenomen. Bedenk dus goed of het ‘juridische kortetermijnsucces’ opweegt tegen de ‘commerciële langetermijngevolgen’.